Commemoració del Tricentenari a Mataró, 1714 – 2014

Despeses de l’Hospital de Mataró (1714)

Comta del que gasta (…) (…) per l’ospital del Rey per comta de la Ciutat de Mataró.

El manteniment de l’hospital dels soldats del Rey que s’instal·là a la ciutat, fou la despesa més importat, 2.323 lliures. En aquest import s’hi comprenia l’alimentació, es detallen quantitats importants de pa i menys significatives de carn de moltó i aiguardent, una factura d’apotecari per valor de 870 lliures i els honoraris del metge i de l’hospitaler.

Arxiu Municipal de Mataró. AH-075-05

View Fullscreen
MENU