Commemoració del Tricentenari a Mataró, 1714 – 2014

Relació de despeses militars de Felip V a Mataró (1713-1714)

Compte y memorial del que la nostra Ilst. Ciutat de Mataró a gastat y emprat en servey de la S.C. y R. Mag. Del Rey nostre Senyor Dn. Felip Quint que la Divina (…) an (…) desde que sas reals Armas entraren en aquesta Ciutat que fou al 31 de juliol del corrent any 1713.

Memorial de despeses que tingué la Universitat de la vila a partir del mateix 31 de juliol, data de la submissió de Mataró a Felip V, fins al 27 de gener de 1714.

Les despeses es troben agrupades en diferents capítols. El primer és el de les fortificacions; el segon, els Bagatges i en el tercer apartat es recollí tot el que es pagà a la companyia de fusillers del capità Antoni Massuet, que defensà la ciutat dels atacs dels sediciosos a partir del mes d’agost de 1713. Aquests cinc mesos de guerra costaren a la ciutat 5.946 lliures.
Arxiu Municipal de Mataró. AH-0070-03

View Fullscreen
MENU